Click here to download the terms and conditions in PDF-form

Download hier de voorwaarden in PDF-vorm

Artikel 1                 Algemeen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Reverse-IT B.V. goederen en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andersluidende algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Reverse-IT B.V. een overeenkomst wenst te sluiten of heeft afgesloten voor het leveren van producten, diensten of het verrichten van werkzaamheden van welke aard ook, daaronder mede begrepen de levering van computerapparatuur, het ter beschikking stellen van computerprogrammatuur, het plegen van onderhoud, het ontwikkelen van software, advisering, het verzorgen van opleidingen en cursussen, en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en overige
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de overeenkomst en de order: de tussen Reverse-IT B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen individuele overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 • De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Reverse IT B.V. gedane aanbieding c.q. offerte schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever afwijkt van de aanbieding c.q. offerte, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Reverse IT B.V. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de levering van de computerprogrammatuur (en de daarbij behorende documentatie): het door Reverse-IT B.V. of licentiegever aan de opdrachtgever verstrekken van een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder installatie: de bedrijfsklare opstelling van de computerapparatuur alsmede de implementatie van computerprogrammatuur op de apparatuur.
 • In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of anderszins onverbindend worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Reverse-IT B.V. zijn aanvaard.
 • Indien blijkt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd is of ongeldig is, dan blijft deze bepaling buiten toepassing en beschouwing. Overige bepalingen blijven geldig.

 

Artikel 2                 Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Reverse-IT B.V., in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan zijn voor Reverse-IT B.V. eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd; alle eventueel eerder gemaakte afspraken of gedane toezeggingen, welke niet schriftelijk door Reverse-IT B.V. zijn bevestigd, komen hierdoor te vervallen. De opdrachtgever is door zijn opdracht, die geldt als onherroepelijk aanbod, jegens Reverse-IT B.V. gebonden.

 

Artikel 3                 Prijzen

 • Indien in aanbiedingen, overeenkomsten of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door Reverse-IT B.V. opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, en gelden deze voor levering af vestigingsplaats Reverse-IT B.V.
 • Reverse-IT. B.V. heeft het recht de met de opdrachtgever overeengekomen prijzen en tarieven naar evenredigheid te verhogen in verband met prijswijzigingen, wijziging in valutaverhoudingen, verhoging van belastingtarieven, grondstof- of vervoertoeslagen of met enige andere wijziging in een voor Reverse-IT B.V. relevant onderdeel van de kostprijs, welke hier bedoelde wijzigingen zich voordoen c.q. manifest worden na aanvaarding van een opdracht Reverse-IT B.V. heeft dit recht eveneens in geval van extra bewerkelijke opdrachten en/of tussentijdse veranderingen, ook indien uitdrukkelijk goedgekeurd, die zodanig kostenverhogend blijken te zijn, dat door Reverse-IT B.V. van de opdrachtgever in redelijkheid kan worden verlangd een hogere, dan de overeengekomen prijs te betalen.

 

Artikel 4                 Betaling

 • Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsconditie. Bij gebreke van specifieke betalingscondities dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, zonder enige aftrek, compensatie of korting uit welke hoofde dan ook. Geen betaling kan worden opgeschort zulks ook niet indien de opdrachtgever meent enige recht van reclame of garantie te hebben. Voor leveranties beneden een bedrag van € 1.000.- per order, worden buiten de verzendkosten ook eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten extra in rekening gebracht.
 • Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in verzuim  zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist en is hij daarover, met ingang van de datum waarop hij in gebreke is, aan Reverse-IT B.V. een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, onverminderd Reverse-IT B.V. verder toekomende rechten. Indien de opdrachtgever na verzuim  nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald conform de Wet Incasso Kosten.
 • Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, is Reverse-IT B.V. gerechtigd om van de opdrachtgever voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst nadere zekerheid te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Indien en zolang bedoelde zekerheidsstelling door de opdrachtgever niet wordt voldaan, heeft Reverse-IT B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Reverse-IT B.V. is ten allen tijde gerechtigd haar vordering op de opdrachtgever te verrekenen met hetgeen zij aan opdrachtgever verschuldigd is.

 

Artikel 5                 Eigendomsvoorbehoud en retentie

 • Reverse-IT B.V. behoudt zich de eigendom van de computerapparatuur en -programmatuur voor en draagt de gebruiksrechten voor de computerprogrammatuur niet over totdat de opdrachtgever al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Reverse-IT B.V. verschuldigd is volledig zal hebben voldaan. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Reverse-IT B.V. gerechtigd zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de computerapparatuur, de computerprogrammatuur en alle overige eigendommen van Reverse-IT B.V., waar deze zich dan ook bevinden, op te eisen.
 • Reverse-IT B.V. is gerechtigd, indien zij goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, die goederen onder zich te houden totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen volledig aan Reverse-IT B.V. zijn voldaan. Dit retentierecht heeft Reverse-IT B.V. ook jegens schuldeisers van opdrachtgever, jegens derden die een recht op het goed hebben (verkregen) en in geval de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement komt te verkeren.

 

Artikel 6                 Installatie en aanvaarding

 • Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal Reverse-IT B.V. de computerapparatuur (laten) installeren, en de computerprogrammatuur (laten) implementeren op de wijze zoals in de opdracht of overeenkomst omschreven.
 • De computerapparatuur en -programmatuur worden geacht te zijn aanvaard op de datum van installatie door Reverse-IT B.V. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de opdrachtgever zelf voor installatie zal zorgdragen, worden de computerapparatuur en -programmatuur geacht te zijn aanvaard op de eerste dag volgende op de afleverdatum.
 • Indien schriftelijk is overeengekomen dat de computerapparatuur en/of -programmatuur aan een door Reverse-IT B.V. op te stellen acceptatietest zal worden onderworpen gelden deze computerapparatuur en/of -programmatuur, in afwijking van het vorige lid, als aanvaard na het slagen van de acceptatietest.
 • In alle gevallen zal de opdrachtgever al de nodige medewerking verlenen, waaronder het tijdig en in voldoende kwaliteit ter beschikking stellen van hulppersonen, gereedschap, materialen en andere voorzieningen. Tevens dient de opdrachtgever voor aflevering een, ter beoordeling door Reverse-IT B.V. passende installatieplaats met alle, ter beoordeling door Reverse-IT B.V. noodzakelijk faciliteiten ter beschikking te stellen.
 • Indien door al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever of een derde de installatie of de acceptatietest niet binnen de overeengekomen tijd kan plaatsvinden, dan worden de computerapparatuur en -programmatuur geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door de opdrachtgever en geldt de installatie als voltooid op het moment dat de installatie of de acceptatietest zou hebben plaatsgevonden.
 • Indien de opdrachtgever de computerapparatuur en -programmatuur commercieel of bedrijfsmatig gebruikt voor de opgegeven leverdatum of acceptatiedatum, geldt de computerapparatuur en -programmatuur als aanvaard op het moment dat zij door de opdrachtgever in gebruik wordt genomen.

 

Artikel 7                 Aflevering en levertijden

 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangegeven ander adres.
 • Opdrachtgever is verplicht het afgeleverde c.q. de verpakking onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.
 • Opdrachtgever dient bij de aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen deze uiterlijk binnen 3 dagen na aflevering rechtstreeks schriftelijk aan Reverse-IT B.V. te melden, bij gebreke waarvan Reverse-IT B.V. gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 • De opgave van een levertermijn, waaronder tevens begrepen de door Reverse-IT B.V. opgegeven tijd waarbinnen installatiewerkzaamheden zullen worden verricht, geschiedt altijd bij benadering en is door opdrachtgever nimmer als een fatale termijn aan te merken.
 • Reverse-IT B.V. is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor overschrijding daarvan. Bij overschrijding is Reverse-IT B.V. niet gehouden tot (schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht een overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen Reverse-IT B.V. en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden ten einde een overschrijding te voorkomen en/of de termijnen aan te passen.

 

Artikel 8                 Transport en risico

 • De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door de opdrachtgever aan Reverse-IT B.V. is verstrekt, door Reverse-IT B.V. naar beste vermogen bepaald.
 • Eventueel specifieke wensen van opdrachtgever inzake verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen (ver)plaatsing binnen het bedrijf, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt het transport van goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De eventuele aansprakelijkheid van Reverse-IT B.V. is ten allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding welke de betreffende transportassuradeuren verstrekken. Reverse-IT B.V. is gerechtigd om een assurantietoeslag in rekening te brengen.

 

Artikel 9                 Overmacht, opschorting en beëindiging

 • Reverse-IT B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt conform artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van Reverse-IT B.V. niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekend schrijven door beide partijen kunnen worden beëindigd zulks zonder dat Reverse-IT B.V. tot enige schadevergoeding uit welken hoofde ook zal zijn gehouden.
 • Indien de opdrachtgever op het moment van de beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst in het in artikel 9.2 bedoelde geval slechts gedeeltelijk beëindigen en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Reverse-IT B.V. nog niet is uitgevoerd. Voor of na beëindiging gefactureerde bedragen voor ontvangen prestatie blijven onverminderd verschuldigd.
 • Mocht de opdrachtgever een van zijn verplichtingen jegens Reverse-IT B.V. niet nakomen, hetzij in staat van faillissement worden verklaard, hetzij aan hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan heeft Reverse-IT B.V. het recht zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten. Reverse-IT B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 10                              Gebruiksrecht en vrijwaring

 • Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle computerapparatuur en -programmatuur en bijbehorende documentatie die door Reverse-IT B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Reverse-IT B.V. of bij licentiegever.
 • Alle computerprogrammatuur met inbegrip van aanvullingen en nieuwe versies worden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld op basis van een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht onder voorwaarde dat de programmatuur uitsluitend wordt gebruikt in overeenstemming met de daaraan door Reverse-IT B.V. of licentiegever gestelde voorwaarden. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of bij licentieovereenkomst uitdrukkelijk worden toegekend.
 • Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reverse-IT B.V. of licentiegever verboden om de programmatuur en de daarbij behorende knowhow en documentatie, in welke vorm dan ook, te kopiëren, openbaar te maken of aan derden toestemming te geven tot het kopiëren of het openbaar maken van de programmatuur, dan wel direct dan wel indirect op enigerlei wijze over te dragen dan wel ter beschikking te stellen.
 • Reverse-IT B.V. garandeert dat de door haar ontwikkelde computerprogrammatuur geen inbreuk maakt op naar Nederlands recht geldende auteursrechten van derden. Reverse-IT B.V. zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie door derden, mits de opdrachtgever Reverse-IT B.V. voor het overige alle medewerking verleent. Indien bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, waarin Reverse-IT B.V. als procespartij is opgetreden, door de Nederlandse rechter wordt vastgesteld of anderszins door Reverse-IT B.V. wordt erkend dat de ontwikkelde programmatuur wel inbreuk maakt op een auteursrecht van een derde, zal Reverse-IT B.V. op haar kosten en ter hare keuze na overleg met de opdrachtgever voor deze het recht verwerven het gebruik van de programmatuur voort te zetten, hetzij de programmatuur of het inbreukmakende deel te vervangen of zodanig te wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd. Indien geen van deze mogelijkheden redelijkerwijs ter beschikking van Reverse-IT B.V. staan, zal Reverse-IT B.V. de programmatuur of het inbreukmakende deel daarvan terug nemen tegen restitutie van een billijke vergoeding gebaseerd op de dagwaarde van datgene dat is teruggenomen.
 • Indien de computerprogrammatuur van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de licentie- en vrijwaringsbepalingen van de toeleverancier/oorspronkelijke fabrikant van toepassing en gaat de verplichting van Reverse-IT B.V. tot vrijwaring nimmer verder dan dat Reverse-IT B.V. door haar leverancier wordt gevrijwaard. Reverse-IT B.V. zal de opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud van de bepalingen, ofwel de van toepassing zijnde bepalingen voegen bij de computerprogrammatuur.

 

Artikel 11                              Reclame en garantie

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3 dienen reclames schriftelijk binnen 8 dagen na het constateren van de gebreken te geschieden, bij gebreke waarvan elke garantieaanspraak jegens Reverse-IT B.V. terzake van die gebreken vervalt.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere garantie is overeengekomen, hetzij de garantiebepalingen en reclamering voorschriften van de toeleverancier/oorspronkelijke fabrikant van toepassing zijn, garandeert Reverse-IT B.V. de door haar geleverde goederen, de ter beschikking gestelde computerprogrammatuur hieronder begrepen, gedurende zes maanden na de datum van aflevering tegen materiaal- en fabricagefouten. Met inachtneming van artikel 11.1 en 11.3, staat Reverse-IT B.V. in voor deugdelijke functionering van de computerapparatuur en -programmatuur. Reverse-IT B.V. zal geconstateerde fouten voor haar rekening naar beste vermogen herstellen of ter hare beoordeling voor vervanging zorgdragen. Tot meer zal zij nimmer gehouden zijn.
 • Bijzondere garantiebepalingen:
  • Reverse-IT B.V. kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan Reverse-IT B.V. of naar een door haar op te geven adres wordt toegezonden.
  • Wanneer een reparatie ter plaatse wordt verlangd, vallen de reis- en verblijfskosten niet onder de garantie.
  • Er bestaat geen garantie:
 • Voor geringe, in de branche toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in hoeveelheid, kwaliteit of deugdelijkheid;
 • Indien de installatie door anderen dan Reverse-IT B.V.is verricht;
 • Indien de opdrachtgever zelf met betrekking tot de goederen reparaties heeft laten verrichten of wijzigingen heeft laten aanbrengen dan wel het geleverde onoordeelkundig of voor een ander doel gebruikt dan de daaraan oorspronkelijke bestemming, of anderszins in verband daarmee werkzaamheden door de opdrachtgever of derden zijn verricht;
 • Indien de onderhoudsvoorschriften en de richtlijnen voor plaatsing, opslag, e.d. niet zijn nageleefd;
 • Indien de opdrachtgever enige uit een met Reverse-IT B.V. gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt;
 • Indien blijkt dat de opdrachtgever heeft getracht de ter beschikking gestelde computerprogrammatuur te kopiëren, te verveelvoudigen of aan derden toestemming heeft gegeven de programmatuur te kopiëren of te verveelvoudigen;
 • Indien blijkt dat de oorzaak van de gebreken ligt in niet door Reverse-IT B.V. geleverde computerapparatuur en/of -programmatuur.
  • Indien de goederen van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen en reclamerings-voorwaarden van de toeleverancier van toepassing. Reverse-IT B.V. zal de opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan, ofwel de van toepassing zijnde bepalingen voegen bij de goederen.

 

Artikel 12                              Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Indien er sprake is van tekortkoming in de nakoming worden (betalings)verplichtingen voor de opdrachtgever niet opgeschort.
 • De aansprakelijkheid van Reverse-IT B.V. ter zake van de levering van de goederen, het ter beschikking stellen van de computerprogrammatuur hieronder begrepen, is beperkt tot het nakomen van de in artikel 11 omschreven garantieverplichting. Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of schade ontstaan op grond van een andere rechtsgrond, is Reverse-IT B.V. alleen aansprakelijk voor directe schade met een maximaal bedrag van de prijs die in de overeenkomst is overeengekomen.
 • Op het moment dat de opdrachtgever schade ontdekt, is hij verplicht deze zo snel mogelijk aan Reverse-IT B.V. te melden middels een ingebrekestelling. De ingebrekestelling vermeldt de schade zo gedetailleerd mogelijk. Tevens wordt in de ingebrekestelling een termijn vermeld waarbinnen Reverse-IT alsnog kan nakomen.
 • De ingebrekestelling als genoemd in artikel 12.2 wordt alleen gebruikt tenzij nakoming door Reverse-IT B.V. reeds blijvend onmogelijk is. Op het moment van constatering van de schade en er kan niet worden nagekomen, is Reverse-IT B.V. aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in haar nakoming.
 • Het bedrag dat betaald moet worden voor de ontstane schade is nooit hoger dan het bedrag waarvoor Reverse-IT verzekerd is. Tevens is dit bedrag ook nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekeraar van of ten behoeve van Reverse-IT B.V. wordt uitbetaald.
 • Iedere aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Reverse-IT B.V. of haar werknemers c.q. van de werknemers waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • Reverse IT B.V. is in geen geval aansprakelijk voor:
  • Indirecte schade of gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie,  verlies van productie en transportkosten);
  • Schade wegens verlies van informatie, bestanden en gegevensSchade door Reverse-IT B.V. gegeven inlichtingen of adviezen, behoudens voor zover deze schade het gevolg is van opzet van Reverse-IT. B.V. of de werknemers van Reverse-IT B.V. c.q. van de werknemers waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • De opdrachtgever vrijwaart Reverse-IT B.V., haar personeel en door of vanwege Reverse-IT B.V. tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Reverse-IT B.V. geleverde goederen en diensten.
 • Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden, waaronder toeleveranciers, aan Reverse-IT B.V. kunnen worden tegengeworpen, zal Reverse-IT B.V. ook aan de opdrachtgever mogen tegenwerpen.

 

Artikel 13                              Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, behoudens na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van Reverse-IT B.V., welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 • Reverse-IT B.V. is gerechtigd haar rechten uit een overeenkomst aan derden over te dragen, dan wel een ander in haar plaats te doen treden in een overeenkomst dan wel een derde in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst.

 

Artikel 14                              Verplichtingen van opdrachtgever

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraak ter beschikking van Reverse-IT B.V. worden gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Reverse-IT B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en extra kosten volgens haar algemene standaardtarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 15                              Onderhoud

Reverse-IT B.V. is bereid met de opdrachtgever een onderhoudscontact af te sluiten met inachtneming van de Algemene voorwaarden onderhoudscontract van Reverse-IT B.V.

 

Artikel 16                              Service en dienstverlening

Indien Reverse-IT B.V. met de opdrachtgever overeenkomt dat zij gedurende een bepaalde periode personele ondersteuning zal verlenen of anderszins bepaalde faciliteiten zal bieden, geschiedt dit op basis van gewerkte uren tegen de als dan van toepassing zijnde standaard service- en dienstverleningstarieven van Reverse-IT B.V.. Deze tarieven zijn steeds exclusief de materiaal- en voorrijkosten, en zij gelden tenzij tevoren al dan niet op basis van een bestek uitdrukkelijk en schriftelijk andere tarieven zijn overeengekomen.

 

Artikel 17                              Annulerings- en betalingsregeling voor opleidingen en cursussen

 • De in de overeenkomst vermelde cursus-/opleidingsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
 • Cursussen en opleidingen kunnen door de opdrachtgever schriftelijk een maand voor de aanvangsdatum worden geannuleerd.
 • De opdrachtgever is bij annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum 20% en tot 1 week voor de aanvangsdatum 50% van de totale cursus-/opleidingsbedragen verschuldigd.
 • Bij annulering binnen één week voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever het gehele cursus-/ opleidingsbedrag verschuldigd. Reverse-IT B.V. kent de opdrachtgever in dit geval voor het betreffende cursus-/opleidingsdoel een recht van in de plaats stelling toe.

 

Artikel 18                              Tarieven

De door Reverse-IT B.V. gehanteerde standaardvergoedingen en tarieven voor onderhoud en dienstverlening, advisering en installatie/implementatie daaronder begrepen, zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil per december voorafgaande aan de datum waarop zij aan de opdrachtgever zijn medegedeeld. Zij zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan eventuele wijzigingen van bedoeld loon- en prijspeil. Indien daartoe benodigde definitieve gegevens niet tijdig beschikbaar zijn, kan facturering plaatsvinden op basis van een schatting, en daarna zo nodig gecorrigeerd worden. Tussentijdse aanpassing is mogelijk indien excessieve loon- of prijswijzigingen daartoe aanleiding geven.

 

 

 

 

 

Artikel 19                              Wijzigingen en meer-/minderwerk

 • Reverse-IT B.V. heeft het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever indien het extra werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de opdrachtgever of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden die leiden tot meer- of minderwerk worden naar redelijkheid en billijkheid uitgevoerd en doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Indien meer- of minderwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.

 

Artikel 20                              Annulering service, dienstverlening en bestelde zaken

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot annulering van aan Reverse-IT B.V. verstrekte opdrachten of met Reverse-IT B.V. gesloten koop-/leveringsovereenkomsten.

 

Artikel 21                              Toepasselijk recht en geschillen

 • Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door het Nederlands recht.
 • Bij geschillen en/of problemen tussen Reverse-IT B.V. en de opdrachtgever wordt getracht deze als eerste zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Mocht blijken dit onmogelijk te zijn, dan is de rechter bevoegd als genoemd in artikel 21.3.
 • Daaruit voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Noord Nederland, locatie Assen.

 

Emmen, juli 2019

 

E.K. Beck

Managing Director